Porozumienie o współpracy pomiędzy WLiNoZ UZ i KU AZS UZ

uzW środę, 6 czerwca zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego a Klubem Uczelnianym AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego.

UZ

 

W spotkaniu uczestniczyli: Dziekan WLiNoZ UZ - dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ, Prodziekan ds. Studiów i Studentów - dr Ewa Skorupka, Prezes KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. Zdzisław Wołk i Dyrektor Klubu - Marek Lemański

Intencją niniejszego porozumienia jest nawiązanie współpracy między Stronami, m.in. w zakresie:
1. stworzenia studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego, ze szczególnym uwzględnieniem studentów kierunku "Wychowanie fizyczne", trenującym w zielonogórskich klubach oraz sekcjach sportowych Klubu warunków do kontynuowania kariery sportowej i nauki na Uczelni,
2. wspierania karier sportowych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego osiągających wysoki poziom sportowy poprzez:
- wszechstronne wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego Uczelni w zakresie treningu sportowego,
- ścisłe powiązanie prac naukowo-badawczych prowadzonych w Uczelni z praktyką treningu sportowego,
- promowanie osiągnięć sportowych studentów do popularyzacji działań Klubu i Uczelni.
3. organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta Zielona Góra,
4. organizacji szkoleń, kursów i konferencji trenerskich i naukowych,
5. stwarzania odpowiednich warunków dla odbywania praktyk studenckich w sekcjach Klubu,
6. wzajemnego, nieodpłatnego udostępniania swoich materiałów informacyjnych, w tym planów sportowych i analiz wyników sportowych wynikających z działalności stron w zakresie objętym niniejszą umową,
7. wspierania badań naukowych prowadzonych przez Katedrę Sportu i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz udostępnianie trenerom wyników tych badań,
8. wspierania rozwoju zespołów ligowych w dyscyplinach prowadzonych przez Klub,
9. wspierania rozwoju sportu masowego poprzez sekcje uczelniane i zajęcia fakultatywne skierowane do studentów i pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego w dyscyplinach sportowych prowadzonych przez Klub oraz w sekcjach sportu osób niepełnosprawnych,
10. organizacji letnich i zimowych obozów objętych programem studiów kierunku "Wychowanie fizyczne".